Edward Rice, Triptych—Eikon II, Eikon I, & Eikon III, 2015. Oil on canvas, 66 x 146 inches.

Edward Rice, Triptych—Eikon II, Eikon I, & Eikon III, 2015. Oil on canvas, 66 x 146 inches.

The Goddesses in the studio

The Goddesses in the studio

Edward Rice, Icon I, 2015. Oil on canvas, 40 x 30 inches.

Edward Rice, Icon I, 2015. Oil on canvas, 40 x 30 inches.